Strona główna » Baza wiedzy » Prawa pacjenta » Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa pacjenta. Granice autonomii pacjenta”

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa pacjenta. Granice autonomii pacjenta”

15 grudnia 2022

W dniach 15–16 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa Uniwersy-tetu w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa pacjenta. Granice autonomii pacjenta”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farma-ceutycznego „Pro Humanae Vitae”. Wyżej wymieniona organizacja studencka, funkcjonująca od 15 kwietnia 2014 roku, prowadzi swoją działalność pod opieką naukową dr Urszuli Drozdowskiej, adiunkta w Zakładzie Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja została podzielona na sześć bloków tematycznych. W pierwszym dniu wydarzenia odbyły się trzy panele, które poprze-dziło uroczyste otwarcie, zorganizowane w głównej auli Wydzia-łu. Głos zabrali przedstawiciele władz dziekańskich, Prodziekan ds. Nauki, prof. UwB, dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk oraz Prodzie-kan ds. Studiów Stacjonarnych, prof. UwB, dr hab. Maciej Perkowski. Otwierający wydarzenie, w imieniu organizatorów, serdecznie przy-witali gości przybyłych z wielu polskich ośrodków akademickich oraz życzyli owocnych obrad. Pierwsza sesja konferencji nosiła tytuł Gra-nice poszanowania autonomii pacjenta pełnoletniego nieubezwłasno-wolnionego. Wykład wprowadzający wygłosiła dr hab. Maria Bora-tyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, która moderowała również pierwszy z paneli. Prelekcja pod tytułem Amputacja kończyny: „chcę mieć lepsze nogi” odnosiła się w głównej mierze do przypadku nie-pełnosprawnej modelki Victorii Modesty i ukazywała nie tylko prawne, ale także etyczne oraz społeczne kontrowersje, jakie wywołuje ten aspekt poszanowania autonomii pacjenta

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5883/1/BSP_22_2_K_Bagan- Kurluta_O_prawach_dziecka_uwag_kilka_na_tle_ksiazki_Blazeja_Kmieciaka_Prawa_dzieck a_jako_pacjenta.pdf