Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Prawa pacjenta i ich realizacja na gruncie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa pacjenta do informacji oraz prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawa pacjenta i ich realizacja na gruncie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa pacjenta do informacji oraz prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

14 grudnia 2022

Niniejsza praca stanowi omówienie i analizę przynależnych pacjentowi praw na gruncie prawa polskiego. Szczególną uwagę zwrócono na dwa z nich, które zdaniem Autorki stanowią podstawę owych praw, a jednocześnie są w wielu przypadkach naruszane. Prawami tymi są: prawo pacjenta do informacji oraz prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostały omówione zagadnienia podstawowe dla niniejszej tematyki( takie jak np. pojęcie prawa pacjenta, pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony).W drugim rozdziale skupiono się na prawie pacjenta do informacji ( uregulowanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w ustawach szczegółowych). Trzeci rozdział poświęcony został prawu pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Skupiono się nie tylko na prawach przysługujących pacjentowi, ale także na obowiązkach, które w związku z nimi spoczywają na podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211996